* WAŻNE:

Dostępny asortyment oraz aktualności mogą różnić się w zależności od kraju. Dlatego wybór języka powiązany jest krajem pobytu przy wyborze strony producenta.

Jeśli wybieresz przeglądanie w języku polskim a przebywasz na terenie Rosji - asortyment podany na stronie może różnić się od dostępnego.

PROGRAMY EURÓPSKEJ ÚNIE

Projekt „Vypracovanie zloženia inovačných práškových farieb pre termotransfer“

Číslo projektu: WNP-POIG.01.04.00-18-017/10

Spolufinancovanie z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja

v rámci činnosti 1.4. Podpora účelových projektov

Operačného programu Inovačné hospodárstvo

„Dotácie na inovácie – Investujeme do vašej budúcnosti“

Cieľom projektu je vykonanie výskumno-vývojových prác a priemyselných výskumov, cieľom ktorých je vypracovanie zloženia a zavedenie do výroby inovačných práškových epoxidových, polyesterovo-epoxidových a polyesterových farieb určených na termotransfer (sublimujúce farby) pri súčasnom zaručení ich vysokej kvality.

Plánované na vykonanie činnosti obsahujú nasledujúce etapy realizácie:

1) Prípravné práce

 • Dovoz vzoriek farieb
 • Príprava malieb
 • Skúšky odolnosti ako aj fyzikálno-chemické skúšky konkurenčných výrobkov
 • Určenie požadovaných vlastností finálneho produktu
 • Analýza dostupných surovín (vrátane doteraz nepoužívaných surovín)

2) Skúšky surovín a ich zloženia

 • Skúšky nových surovín
 • Výber vhodného zloženia živíc, tvrdív, pomocných prostriedkov
 • Výber vhodných pigmentov

3) Vykonanie fyzikálno-chemických ako aj pevnostných skúšok kombinácií surovín vo fáze optimalizácie vlastnosti zloženia surovín

4) Vykonanie skúšok zhody so zadanými technickými požiadavkami

 • Vykonanie laboratórnych skúšok
 • Vykonanie skúšok potvrdzujúcich možnosť dosiahnutia výrobkov najvyššej kvality
 • Objednanie subdodávateľa a vykonanie subdodávateľom pevnostných a kvalitatívnych skúšok pre epoxidové, polyesterovo-epoxidové a polyesterové farby
 • Určenie receptúr výrobkov
 • Vytvorenie prototypov na základe definitívnych receptúr výrobkov

Doba realizácie projektu: 01. 10. 2011 – 31. 05. 2013

Celkové náklady na realizáciu projektu: 1 444 302,42 PLN

Výška oprávnených výdavkov pre zahrnutie do podpory: 948 956,30 PLN

Priznaná výška dofinancovania v rámci projektu: 391 254,02 PLN