* WAŻNE:

Dostępny asortyment oraz aktualności mogą różnić się w zależności od kraju. Dlatego wybór języka powiązany jest krajem pobytu przy wyborze strony producenta.

Jeśli wybieresz przeglądanie w języku polskim a przebywasz na terenie Rosji - asortyment podany na stronie może różnić się od dostępnego.

STRATÉGIA

STRATEGICKÉ CIELE KAPITÁLOVEJ SKUPINY

Hlavným predpokladom dlhodobej stratégie rozvoja kapitálovej skupiny Śnieżka na najbližšie roky je dosiahnutie pozície lídra v segmente dekoračných farieb v strednej a východnej Európe s osobitným zohľadnením trhov: poľského, ukrajinského a bieloruského.

Tento cieľ bude realizovaný ďalším prispôsobovaním ponuky potrebám spotrebiteľov na miestnych trhoch jednotlivých štátov. V procese dosahovania pozície lídra na trhu farieb a lakov v tuzemsku ako aj východnej Európe bude podstatným rast predaja modernými distribučnými kanálmi.

Stratégia rozvoja skupiny Śnieżka predpokladá osobitnú aktivitu v troch oblastiach:

  • rast podielu výrobkov dodávaných spoločnosťami kapitálovej skupiny do moderného kanálu, t. j. siete stavebných marketov (DIY) tak v Poľsku, ako aj na Ukrajine a v Rusku;
  • pokračovanie programu výstavby a prestavby siete partnerských obchodov v Poľsku, ako aj na kľúčových zahraničných trhoch;
  • kapitálové investície súvisiace s potenciálnymi možnosťami akvizície v stredne a východnej Európe.

Navyše kapitálová skupina Śnieżka má zámer rozvíjať export dobývaním nových trhov, ako aj rozvíjaním portfólia značiek: Śnieżka, Magnat, Vidaron, Foveo-Tech, Beston, Proximal.

NASE CIELE:

  • neustále zdokonaľovanie trhovej ponuky;
  • budovanie trvalých a priaznivých vzťahov rovnako s obchodnými partnermi, pracovníkmi, akcionármi, ako aj spotrebiteľmi opierajúc sa o vzájomné porozumenie a dôveru;
  • podpora obchodných partnerov, distributérov a maloobchodníkov v oblasti informácií, marketingu a školení, v presvedčení, že vďaka úzkej spolupráci je možné budovať hodnotu vlastnej firmy;
  • rozširovanie a neustále modernizovanie strojového parku, výrobných liniek, skladov a výrobnej technológie.

Predstavenstvo dominujúcej spoločnosti potvrdzuje, že vytýčené ciele kapitálovej skupiny budú realizované s doterajšou dôslednosťou. Harmonický rozvoj zhodný s prijatou stratégiou má umožniť kapitálovej skupine dosiahnuť vedúcu pozíciu na konkurenčných trhoch.

Za činiteľ rozhodujúci o úspechoch spoločnosti Śnieżka považujeme budovanie prostredia ľudí, ktorí sa stotožňujú s firmou – ako pracovníci, spolupracujúci pracovníci, akcionári a taktiež jej klienti. Každý deň sa snažíme realizovať činnosti v prospech toho, aby Śnieżka bola stotožňovaná s firmou tvorenou ľuďmi plnými entuziazmu a dobrých nápadov, a taktiež solídnych a hodných dôvery.