* WAŻNE:

Dostępny asortyment oraz aktualności mogą różnić się w zależności od kraju. Dlatego wybór języka powiązany jest krajem pobytu przy wyborze strony producenta.

Jeśli wybieresz przeglądanie w języku polskim a przebywasz na terenie Rosji - asortyment podany na stronie może różnić się od dostępnego.

TVOJA ŠANCA

Nadácia Śnieżka Tvoja šanca bola založená spoločnosťou Fabrykę Farb i Lakierów Śnieżka SA (FFiL Śnieżka SA) v marci 2005. Prostredníctvom nej realizuje Śnieżka celopoľské a lokálne programy, ktoré sú vyjadrením spoločenskej zodpovednosti firmy. Už osem mesiacov po založení činnosť v oblasti verejného prospechu dovolila nadácii získať status verejnoprospešnej organizácie. Dozor nad činnosťou nadácie má minister národnej edukácie.

Počas celej doby činnosti nadácie boli uvedené do života programy adresované, okrem iného chorým deťom, ľuďom postihnutým osudom, sirotám, ktoré potrebujú podporu pre rozvoj svojich talentov. Nie je asi prehnané ani to, že program nadácie napísal a píše sám život. Najdôležitejšou zásadou činnosti nadácie je byť tam, kde je potrebná pomoc, byť s tými, ktorí ju očakávajú. Myšlienka vyrovnávania životných šancí ľudí postihnutých osudom predstavuje poslanie pre všetky činnosti a iniciatívy nadácie.

Hlavným cieľom nadácie Śnieżka „Tvoja šanca“ je vzdelávanie, osveta a výchova, a najmä pomoc deťom a mládeži, stimulovanie ich všestranného rozvoja spoločnou vzdelávacou, kultúrnou, športovou činnosťou, ako aj ochrana zdravia a činnosť v prospech osôb dlhodobo chorých a postihnutých. Dnes, po siedmych rokoch existencie nadácie sa jej činnosť silne zapísala do lokálneho hnutia prinášania pomoci tým, ktorí ju najviac potrebujú. Vďaka úsiliu predstavenstva, zakladateľa, ako aj láskavosti darcov sa podarilo pomôcť mnohým ľudom, ktorí to potrebovali, vrátane fyzických osôb, škôl, detských škôlok, športových klubov, stredísk, inštitúcií a dobročinných a charitatívnych organizácií.

Fundacja Twoja Szansa

Osobitnou iniciatívou nadácie je program štipendijnej pomoci, cieľom ktorého je podpora ambicióznych a talentovaných žiakov a študentov, ktorí sú výnimoční v učení a umožnenie im široko ponímanej edukácie, ako aj intelektuálneho rozvoja. Program je určený predovšetkým pre tých žiakov a študentov, ktorým materiálne podmienky neumožňujú začať alebo pokračovať vo vzdelávaní na strednej škole alebo na škole vyššieho stupňa.

Pozornosť si zasluhuje fakt, že tak ako členovia predstavenstva ani členovia rady nadácie nepoberajú za svoju prácu odmenu. Všetky peňažné sumy poukázané darcami v prospech nadácie sa využívajú na štatutárnu činnosť organizácie. Všetky administratívne náklady sú financované z darov pochádzajúcich od zakladateľa FFiL Śnieżka SA. Viac informácií na tému činnosti nadácie sa nachádza na http://www.twojaszansa.sniezka.pl/